DİYARBAKIR ÖZEL HASTANELER RAPORU

 

DİYARBAKIR ÖZEL HASTANELER RAPORU

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınıbölgemizde de hızla yayılmaktadır.  İlimizde de salgınla mücadele çerçevesinde özel hastanelerin de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihtiyaç halinde pandemi hastanesi olarak kullanılacağı belirtilmiştir. Diyarbakır Tabip Odası Yönetimi olarak özel hastanelerdeki sorunların ve meslektaşlarımızın önerilerinin yerinde tespiti için acil servisler başta olmak üzere özel hastanelerin ilgili birimlerine ziyaretler yapılmıştır. Odamız bünyesindeki özel hekimlik komisyonu da bu çerçevede çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.

Özel hastane acillerine yapılan ziyaretlerde hastanelerin kişisel koruyucu ekipman (KKE) açısından genel olarak kendi çözümlerini sağladıkları, bazı hastanelerin kendi ekipman ve dezenfektanlarını üretmeye başladıkları, hastane girişlerinin sınırlandırıldığı, acil girişlerinde ateş ölçümü ve maske dağıtımlarının yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak KKE’lerin yeterliliğinde, niteliğinde ve standardizasyonunda ve örnek alma kabinlerinde halen eksikliklerin yaşandığı izlenmiştir.

Covid-19 şüphesiyle özel hastanelere başvuran hastalara yönelik gerekli testler yapılmakta, şüpheli hastalar test sonuçlanıncaya kadar ilgili hastanede takip edilmektedir. Son çıkarılan genelgelerle birlikte özel hastanelerde Covid-19 hastalarından ilave ücret alınmamaktadır.  Test sonucu pozitif çıkan hastalar genellikle kamudaki pandemi hastaneleri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) ya da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmekle birlikte söz konusu pandemi hastanelerinin Covid dışı hasta sevklerine direnç gösterdiği belirtilmektedir.

Sağlık meslek örgütlerinden ve kamuoyundan gelen yoğun baskılar sonucunda son günlerde test sayısı ilimizde nispeten artmış olmakla birlikte halen özel sektörde de sağlıkçılara yönelik beklenen ve olması gereken düzeyde test yapılmamaktadır. Şuana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla özel hastanelerdeki 13 sağlık çalışanının (6 hekim, 3 hemşire, 2 radyoloji teknisyeni, 2 personel) Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiş olup, semptomu yada radyolojik bulgusu olanlara yönelik Gazi Yaşargil EAH’de gerekli tedaviler başlanmıştır.

Salgın sonrası hasta sayısının ve hastane gelirlerininazalmasıyla birlikte uygulamalar hastaneden hastaneye değişmekle birlikte hekimler ve sağlık çalışanlarına yıllık izin kullandırma, yıllık izinlerin bitmesi durumunda önümüzdeki yılın yıllık izninden borçlandırma, ücretsiz izne çıkarma, önceki ayın (Mart) hak edişlerini ödememe, maaşlarda gecikme veyayarı yarıya kesinti, daha önce üzerinde anlaşılmış maaşların yerine yeni ve çok daha düşük maaşların önerilmesigibi uygulamalara başvurulduğu gözlemlenmektedir.

Hükümetin sermayeyi desteklemeye yönelik yayınladığı ücretsiz izin uygulaması, sağlık çalışanlarının hem gelirini ortadan kaldırmakta hem de sağlık hizmetlerinin dışına itilmesine neden olmaktadır. Sağlık çalışanına bu kadar gereksinim duyulan bir dönemde bu yasaya dayanarak ücretsiz izne çıkartılma uygulamaları geniş ölçekte uygulanmaya başlanmıştır. Ücretsiz izin uygulamasının da etkisiyle, özellikle asgari ücretle çalışan sağlık çalışanlarının mağduriyetinin görünenden çok daha yüksek olduğu, ücretsiz izinlerin ve asgari ücrette kesintilerin bu grupta çok sık uygulandığı ve bu sorunların alandaki sendikasızlıktan/örgütsüzlükten kaynaklı olarak ön plana çıkarılamadığı izlenmiştir.

Başka ülkelerde son sınıf tıp öğrencilerinin ve sağlıkçıların bile çalıştırılmaya başlandığı, kamu-özel ayrımı yapılmadan seferber olunduğu bu pandemi sürecinde ülkemizde sağlık sunumunun çok önemli bir kısmını karşılayan özel sektörde sağlıkçıların ücretsiz izne çıkarılması pandemiyle mücadelede sağlık seferberliği ile uyuşmamaktadır. Elektif hasta muayenesi ve ameliyatların azalmasına bağlı olarak özel sağlık kuruluşlarının gelirlerinin azalmış olması ve bu dönemde “kâr edilmediği” gerekçesiyle, sıkıntıya katlanma külfetinin bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklenmesi kabul edilemez.

Diyarbakır Tabip Odası olarak pandemi süresince sağlık hizmetlerinin aksamaması, artan sağlık çalışanı gereksiniminin karşılanması ve sağlık çalışanlarının geçimlerini sağlayacak bir işte çalışabilmelerinin sağlanması için çözüm önerilerimiz şunlardır:

  • Kamu/özel ayrımı yapılmadan hep birlikte pandemiyle mücadele ettiğimiz bu olağanüstü günlerdeözel hastanelerdeki güncel problemler, KKE eksiklikleri ve sağlıkçıların yaşadıkları sorunlar kamuda olduğu gibi İl Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığıtarafından yakından takip edilmeli ve bahsi geçen problemlere zamanında müdahale edilmelidir.

 

  • Zorla yıllık izin kullandırma, ücretsiz izin ve işten çıkarma gibi uygulamalar yasaklanmalıdır. Geçmiş aylardan kalan gecikmiş hakedişlerin ivedilikle ödenmesi sağlanmalıdır.

 

  • Pandemi süresince özel sektördeki tüm sağlık çalışanlarının gelirleri kamuda olduğu gibi güvence altına alınmalı, ücretlerinin kamu hastaneleriile paralel hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

 

  • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan 65 yaş üstü hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına talepleri durumunda ücretli izin verilmelidir.

 

  • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan gebe veya anne hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretli izin alabilmesi sağlanmalıdır.

 

  • Sağlık çalışanlarına yönelik taramalar arttırılmalı ve periyodik olarak test yapılmalıdır.

 

    DİYARBAKIR TABİP ODASI