3 aydır nöbet ve döner sermaye ücretleri ödenmeyen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Birliği iş bıraktı.

Yaklaşık 1,5 yıldır düzenli ödenmeyen ve son 3 aydır ödenmeyen nöbet ve döner sermaye ücretleri  ödenmeyen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Birliği iş bıraktı. DÜTAB öncülüğünde yapılan 1 saatlik iş bırakma eylemi sonrası başhekimlik önünde toplanan sağlık çalışanlarına; TTB, Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Sağlık-Sen, Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası yöneticileri destek verdi. Açıklamayı asistan hekimler adına Dr. Mustafa Mesut Kaya okudu.

 

Sağlık Çalışanları Köle Değildir Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz!

Bugün burada, kimi zaman 36 saat uyumadan, 2 gün hastaneden çıkmadan, çalışarak hak ettiğimiz performans ve nöbet ücretlerimizi alamadığımız için toplanmış bulunuyoruz.

Yaklaşık 1,5 yıldır düzensiz ödenmeye başlanan nöbet ve döner sermaye ücretlerimiz son 3 aydır ödenmemektedir. Bu zaman zarfındaki Başhekimlik ile görüşmelerimizde, SGK ile her sene başında yapılan global bütçe anlaşmasının düşük tutulması ve diğer ödemelerin birikmesi, hak edişlerimizin geç ödenmesine gerekçe gösterilmiştir.

Çoğu hasta için son başvuru noktası olan üniversite hastanelerine SGK’dan, sağlık hizmeti üretme maliyetlerinin çok altındaki değerlerde geri ödeme yapılmakta, dolayısıyla ödenenden daha pahalıya sağlık hizmeti üretilmektedir. Tıp fakültelerinde personel harcamaları, işletme giderleri, yatırım, bakım ve onarım, araştırma giderleri devlet bütçesi yerine, tıp fakültelerinin döner sermayesinden ödenmektedir. Tıp fakültelerinin mal ve hizmet tedarikçilerine borç yüklerinin giderek artması, ilaç ve malzeme alımlarını güçleştirmekte; bu da yüksek maliyetlerle alım yapılmasına ya da alım yapılamamasına neden olmaktadır. Birçok üniversite hastanesinde tedarikçilere borçlanma nedeniyle sağlık hizmeti sunumu için gerekli temel malzemeler bile alınamamakta, birçok cihazın rutin bakımları, bozulduğunda ise tamiri yapılamamaktadır.

SGK’nın hastanelere yaptığı ödemeleri hesaplarken kullandığı SUT fiyatlarında 11 yıldır anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Tıbbi giderlerin birçoğu döviz odaklı olduğu için bu durum hastanelerin batışını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bugün dolar kuru 11 yıl öncenin 4 katıdır. Ülkede var olan krizin faturası maaşlarını alamayan emekçilere ve yeterli hizmet alamayan halka çıkartılmaktadır.

Süregelen sağlık politikalarının üniversite hastanelerine dayattığı tam da bu tablodur. Maaşların ödenememesi, malzeme ve ilaçların temin edilememesi, her sene-her ay borçların katlanarak büyümesi üniversite hastanelerinin kaderi haline gelmiştir. Üniversite hastaneleri sadece sağlık kuruluşları değildir, eğitim alanlarıdır. Hastanelerin borç batağında olması, eğitimimiz için gerekli olan niteliksel işlemlere olan yönelimi azaltmış; sadece para getirecek kar marjı yüksek işlemlerin artmasına yol açmıştır. Bu durum asistan eğitimini doğrudan etkilemektedir.

Hak etmediğimiz hiçbir şeyin peşinde değiliz. Nöbet tuttuk. Uyumadık, gece gündüz çalıştık. Nöbetlerden çıktığımızda gözlerimiz kan çanağı halinde polikliniklere koştuk ve hasta bakmaya devam ettik. Emeğimizin karşılığını istiyoruz.

-Üniversite hastaneleri üzerindeki yanlış sağlık politikalarından vazgeçilmesini,

-SUT fiyatlarının bir an önce düzenlenmesini, personel giderlerinin hastane gelirinden değil, genel bütçeden karşılanmasını,

-Hastaneden alacaklı olduğumuz geçmiş dönemlere ait bütün ücretlerin bir an önce ödenmesini,

-Haklarımız olan nöbet ücretlerinin, yoğun bakım nöbet farklarının düzenli olarak yatırılmasını,

-Döner sermaye ve performans ek ödemelerinin öğretim üyesi, araştırma görevlisi , yardımcı sağlık personelinin yanı sıra diğer hastane personeline düzenli olarak ödenmesini,

-Hastanenin mali durumunun gerekçe gösterilerek ücretlerimizde herhangi bir kesinti yapılmamasını talep ediyoruz.

              Sağlık çalışanları köle değildir. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Taleplerimiz gerçekleşene kadar eylemlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Krizi biz yaratmadık, faturasını biz ödemeyeceğiz.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Birliği (DÜTAB)