BAŞTA SAĞLIK OLMAK ÜZERE ANADİLİNDE KAMUSAL HİZMET ALMAK YAŞAM HAKKI İLE EŞDEĞERDİR

BAŞTA SAĞLIK OLMAK ÜZERE ANADİLİNDE KAMUSAL HİZMET ALMAK YAŞAM HAKKI İLE EŞDEĞERDİR

Sivrice'de meydana gelen deprem sonrasında sağlık çalışanın enkaz altında kalan yaralıyı kurtarmaya çalışırken; Anadilinde (Kurmanci) öyküsünü alması sonucu hasta ile sağlıklı bir iletişim kurmasıyla tekrar gündeme gelen 'Anadilinde sağlık hizmetinin önündeki engellerinin kaldırılması' üzerine Diyarbakır Sağlık Platformu ortak açıklama yaptı. Ortak açıklamayı Diyarbakır Tabip Odası Sekreteri Dr. Orhan İlim okudu

Ortak Basın Açıklaması:

Dil, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini etkileyen unsurların başında gelir. Hasta ve sağlıkçı ilişkisinin her iki taraf açısından da anlaşılabilir kılınması sağlık hizmetinin niteliğini ve sonuçlarını ciddi oranda etkiler. Anadilde sağlık hizmeti talebi; sağlık hakkı, tedavi hakkı, hasta hakkı ve yaşam hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Herkese eşit, etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunmanın yolu anadil hakkının bu alanda da kullanımına bağlıdır.  Malesef Türkiye’de diğer kamusal alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yurtaşların anadillerini kullanabilmeleri, anadilinde sağlık hizmetleri alabilme hakları göz ardı edilmektedir. Sivrice meydana gelen deprem sonrasında Sağlık çalışanın enkaz altında kalan yaralıyı kurtarmaya çalışırken Anadilinde (Kurmanci) öyküsünü alması sonucu hasta ile sağlıklı bir iletişim kurmanın ne kadar önemli olduğu tekrardan ortaya çıktı.

Hastanın Anadilinde kendini ifade edememesi muayene sürecinde hastalık öyküsünü doğru verememesine neden olmaktadır. Buda tanıyı zorlaştırmakta, tedavinin gecikmesine neden olmaktadır. Acil vakalarda bu daha büyük sorunlara neden olmaktadır. Başta acil servisler olmak üzere sağlık hizmetlerinin sunulduğu her yerde Anadilinde hizmet verilmesinin yurttaşlar açısından daha hızlı, etkin ve daha nitelikli sonuçlar ortaya çıkaracağı gerçekliği yadsınamaz.

Bizler görevimizi yaparken hastalarımız arasında ırk, dil, cinsiyet, inanç ve sınıf ayırımı yapmaksızın mesleğimizi icra edeceğimizi taahhüt eden bir mesleğin mensupları olarak  bize başvuran bir hastanın anamnezinin (öykü) çok önemli olduğunu ve sağlıklı / doğru bir anamnezin alınmasının yolunun da hasta ile sağlıklı bir iletişim kurmaktan geçtiğini biliyoruz. Bu sağlıklı iletişim ise ancak hasta ile hekimin/Sağlık çalışanının aynı dili konuşması ile ve tabii ki hastanın kendini en iyi ifade edebileceği dili ile (ki bu genellikle ana dili olmaktadır) mümkün olabilmektedir. Yine hastanın bilgilerinin ve hasta hekim ilişkisinin mahremiyeti açısından da hasta ile hekim arasına 3. bir kişinin (tercümanın) girmesi de ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmakta, hastanın kendini rahat ve doğru bir şekilde ifade edememesine yol açmaktadır.

Esasen bir halkın anadilde kamusal hizmet alması için hiçbir gerekçeye ihtiyaç yoktur (kendini başka dilde ifade edebilmesi halinde dahil). Türkiye’nin çok kültürlü ve çok dilli yapısı dikkate alınarak bu sorunların çözülebilmesi için anadilin öğrenimi ve kullanımı desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Sağlık alanında da tıp eğitiminden sağlık hizmeti sunumuna kadar her düzeydeki  kamusal hizmetlerde anadillerin kullanılmasına olanak sağlanmalıdır.

Bizler herkese eşit, parasız, ulaşılabilir, nitelikli ve anadilde sağlık hakkını savunan sağlık örgütleri olarak; sağlığa ulaşım hakkını engelleyen anadillerin önündeki tüm engellerin kaldırılarak evrensel sağlık hizmetine ulaşımın önünün açılmasını talep ediyoruz.

Acı sonuçları ile birlikte Anadilinde kamusal hizmetin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı Elazığ Sivrice depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

DİYARBAKIR TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) DİYARBAKIR ŞUBESİ

DİYARBAKIR DİŞ HEKİMLERİ ODASI

MEZOPOTAMYA PSİKOLOGLAR İNSİYATİFİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ (SHUDER) DİYARBAKIR ŞUBESİ