Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri Yapıldı

Diyarbakır Tabip Odası öncülüğünde Türk Tabipleri Birliği, TTB yayın organı Toplum ve Hekim Dergisi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi ve Mezopotamya Toplum ve Sağlık Derneği  tarafından düzenlenen “1. Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri” etkinliği 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Sağlıkta Bölgesel Eşitsizlikler” ana temasıyla düzenlenen ve iki gün süren bu yılki etkinlikte sağlık alanında yaşanan bölgesel eşitsizliklerin nedenleri ve eşitsizliklerin azaltılması/ortadan kaldırılması için yürütülen ve yürütülecek mücadele yöntemleri ele alındı.

İlk gün, etkinliğin açılışında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman,  sağlıktaki eşitsizlikleri azaltacak seçeneğin, kamu sağlık olanaklarının kısılması ve giderek özel sektöre devredilmesi değil, geliştirilmesi ve niteliğinin artırılması olduğunu söyledi. Sağlıkta eşitsizlikleri azaltmayı hedeflemeyen hiçbir programın, vatandaşlar açısından anlamı olmadığını belirten Adıyaman, “Eşitsizliklerin azaltılması da, bu eşitsizlikten mağdur olan kesimlerin, sağlık çalışanları dahil, bu tabloya güçlü bir şekilde itiraz etmesi ile mümkündür” diye konuştu. 
Ardından konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr Mehmet Şerif Demir, Sağlıklı olma hali olarak ifade edilen bireyin kendini gerçekleştireceği özgür yaşam, güvenli bir iş, yaşamını sürdürebileceği bir gelir, iyi bir eğitim, sosyal güvence, barınma olanağı, dengeli beslenme, iyi bir fiziksel çevre vb. şeklinde sıralanan sağlığın sosyal belirleyicileri yaşadığımız coğrafyada ne yazık ki tali planda kalmakta... Dili, kültürü, tarihsel birikimi yok sayan ve fiziksel sağlığı önceleyen metalaşmış sağlık hizmetinin sunulduğu bir sistemde, hekimlik yapmak ve halkın sağlık sorunları için çabalamak büyük zorluklar barındırıyor, neredeyse suç sayılıyor. Dünyada ve ülkemizde sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere yaşamın her alanında ve hizmet alımlarında eşitsizliklerin artarak devam ettiğini,  olanakların her yere dengeli bir biçimde götürülmediğini biliyoruz. Ve biz yine biliyoruz ki bu bir yetersiz kalma sorunu değil, ideolojik tutumdur... “Herkese Eşit, Parasız, Nitelikli, Ulaşılabilir ve Anadilinde” sağlık hizmetlerinin sunulması için yıllardır mücadele ediyoruz. “Sağlıktan ve özgürlükten tasarruf edilmez, sağlıktan tasarruf ölümü, özgürlükten tasarruf esareti getirir” diye konuştu.
 
Açış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Alaeddin Şenel’in konuşmacı olduğu “Eşitlik” başlıklı konferansa geçildi. Konferansın ardından kolaylaştırıcılığını Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın yaptığı “Bölgede Sağlık Alanındaki Eşitsizlikler” başlıklı panel izledi. Panele Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Dr. Nevroz Gürceğiz, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak konuşmacı olarak katıldılar. 
Öğle arasını ardından, kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Funda Obuz’un yaptığı, Dr. Deniz Mardin ve Dr. Evin Bahar Dündar  konuşmacı olduğu “Göç ve Sağlık” paneline geçildi. 
Etkinliğin ikinci günü “Anadil ve Sağlık” paneli ile başladı. Kolaylaştırıcılığını Dr. Adem Avcıkıran’ın üstlendiği panele Dr. Şemsettin  Koç ve Dr. Erdal Sayyiğit konuşmacı olarak katıldılar. “Bölge Belediyeleri ve Sağlık” başlıklı, Dr. Cegerğun Polat tarafından yürütülen panelin konuşmacıları Dr. Adnan Selçuk Mızraklı ve Av. Kezban Yılmaz katılamadıkları için avukatları aracılığıyla  gönderilen mesajları paylaşıldı. 

Toplantının değerlendirilmesi ve gelecek yıl için önerilerin alınmasının ardından etkinlik sona erdi.

Etkinliğin sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.