Sözleşme fesihleri haksızdır, hukuksuzdur!

 En son ilimizde aralarında odamızın yönetim kurulu üyesi Dr Kasım Kanan’ın da bulunduğu üç aile hekiminin sözleşmesi yine haksız hukuksuz ve keyfi uygulamalarla fesh edildi. Sözleşme feshi, son dönemdeki 1. basamak sağlık hizmetinde ve aile hekimliklerinde yaşanan sorunlara  ilişkin bugün saat 12:30’da Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü önünde  Diyarbakır Tabip Odası, SES Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği ile ortak basın açıklaması yapıldı.

 Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr Mehmet Şerif Demir ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya’nın konuşmalarının ardından DTO Genel Sekreteri Dr Orhan İlim ortak basın açıklanasını okudu.

 Basın açıklaması

Sözleşme fesihleri haksızdır, hukuksuzdur!

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) önemli bileşenlerinden biri olarak 2005 yılında Düzce’de pilot uygulama ile başlatılan Aile Hekimliği’nin, iddia edildiği gibi birinci basamak sağlık hizmetlerindeki sorunları çözmediği, varolan sorunlara yenilerini eklediğini biliyoruz. Birinci basamak hekimliğinin gündemine giren performansa dayalı çalışma, bu yıl yine güvencesizlik ve sayısız hak kaybı içeren tek taraflı, dayatma bir sözleşme ile 7950 aile sağlığı merkezinde çalışan yaklaşık 24 bin aile hekiminin hergün biraz daha canını yakıyor, emeğini gasp ediyor.

 Aile hekimliği sistemiyle birinci basamak sağlık hizmetleri parçalı hale getirildi. Bu hizmetlerin bütüncül yaklaşımı parçalanarak bireysel ve toplumsal sağlık hizmeti birbirinden ayrıldı.

  Aile hekimliği sistemi ile oluşturulan kurumlar; sağlık hizmetlerinin planlanmasında kullanılacak verilerin elde edilemediği, kişiye yönelik koruyucu hizmetleri performans gereklilikleriyle sınırlandıran, “müşteri memnuniyeti” odaklı hale getirildi. Bu kurumlarda çalışan hekimlere bir tür “işletmeci” rolü verilip, piyasa yönelimli bir birinci basamak hizmeti haline getirildi. Böyle bir yönelimle hekimler, rekabet etmek ve  “müşteri memnuniyeti”ni sağlamak zorunda oldukları, güvencesiz, kuralsız ve mesleki bağımsızlığın tehlikede olduğu bir çalışma ortamında ayakta kalmaya çalışmaktadırlar.

  Aile hekimliğinde uygulanan negatif performans, ne kamu kurumlarında ne de diğer özel kuruluşlarda uygulanmayan bir yöntemdir. Çalışanların kendi sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen elinde olmayan olumsuz şartlardan kaynaklanan sorunlar karşısında haksız cezalandırmalara gidilmektedir. Sözleşmeli güvencesiz çalışma çalışanların kaygılarını artırmakta, çalışma şevkini ,motivasyonunu olumsuz etkilenmektedir.

  Aile hekimliğindeki bu krizi aşmak adına sorumluluk alması gereken idari birimler çözümü yoğun denetleme ve mobingde görmektedirler. Denetimler, hizmeti geliştirmek yerine ceza vermeyi hedefleyen prosedür ve uygulamalar içermekte, bu da çalışma huzurunu bozmaktadır. ASM ve TSM personeli arasında olması gereken işbirliğine değil, düşmanlıklara yol açmaktadır. Denetimlerde aslında uzlaşmayla çözümlenebilecek konular nerdeyse her zaman denetimcilerin kararı yönünde sona ermektedir. Ayrıca yapılan denetimlerin bir standardı olmamakla beraber çoğunlukla keyfi yapılıp bir hedef aranarak yapıldığı sonuçlarından anlaşılmaktadır.

 En son ilimizde aralarında odamızın yönetim kurulu üyesi Dr Kasım Kanan’ın da bulunduğu üç aile hekimi arkadaşımızında sözleşmesi yine haksız hukuksuz ve keyfi uygulamalarla fesh edildi. Bu fesihlerin biz aile hekimlerinin çalışma huzurunu daha çok bozduğunu ve yürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerine hiçbir faydasının olmadığını belirtmek isteriz. Bunu kabul etmediğimizi ve bu hukuksuzlukla sonuna kadar mücadele edeceğimizi ,arkadaşlarımız işlerine dönünceye kadar mücadeleye devam edeceğimizi buradan duyuruyoruz.

 Biz aile hekimleri acil çözülmesi gereken sorunlarımız için şu taleplerde bulunuyoruz:

 1.Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına, kamu görevlisi statüsünde, toplu sözleşme ve grev hakkı içeren güvenceli/güvenli iş,güvenli çalışma koşulları ve çalışma hakkı; mesleki özerklik ve bağımsızlığı koruyan, dayanışmaya dayalı çalışma ortamının sağlanması

 2.ASM’ lerin standart projeler dâhilinde kamu binalarında hizmet vermesi, ortak kullanılacak demirbaş ve tıbbı malzemelerin sağlanması, yenilenmesi, binaların her türlü bakım onarım ihtiyacının zamanında ve tam olarak Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması için gerekli yasal düzenlenmelerin ivedilikle yapılması

 3- Aile hekimliği hizmetine olumlu katkısı olmayan, keyfiliğe açık nitelikteki ceza puanı ve negatif ya da pozitif performans uygulamalarının tamamen kaldırılması

 4- Denetim kriterlerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili derneklerin, sendikaların görüş ve önerilerinin alınmasını, ayrıca denetleme mekanizmasında yer almalarının sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

İŞVEREN DEĞİL, İŞ GÜVENCELİ AİLE HEKİMİ,

DAYATMA DEĞİL, KARŞILIKLI BELİRLENMİŞ SÖZLEŞME KOŞULLARI,

YAZ-BOZ TAHTASI DEĞİL, KURUMSAL-KAMUSAL SAĞLIK HİZMETİ İSTİYORUZ!

Diyarbakır Tabip Odası

 Diyarbakır sağlık ve Sosyal hizmetler emekçileri Sendikası

Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği